حرف دل یک تنها

خب آدم جوش می‌آورد! فکر کن یک مشت انرژیِ لعنتی بماند درونت، یک مشت حرف، قربان صدقه، یک بغل محکم،…