سفر به سقالکسار

به نظر من طبیعت در هر حال آرامش بخش و زیباست ، حتی بیابان های خشن هم مجبور به خشونت…